Znęcanie się

Sprawa sądowa – art. 207 § 1k.k. Czy zostanę skazany za znęcanie się nad żoną? To zależy.

Sąd w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie dowodowe, a następnie wydaje wyrok.  W przypadku braku dowodów, sąd wyda wyrok o uniewinnieniu:W świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak było podstaw do przypisania oskarżonemu winy i sprawstwa zarzuconego aktem oskarżenia występku znęcania się.” W praktyce rzadko to się zdarza. Zeznania żony to też dowód. 

Kiedy może dojść do znęcania się?

Do znęcania się mamy do czynienia w kilku przypadkach: lżenia, wyszydzania, upokarzania, znieważania, straszenia, czy gróźb bezprawnych itp.

Ważne: samo odczucie pokrzywdzonego nie jest wystarczające! Znaczenie ma również ocena obiektywna.

O ustaleniu, że mamy do czynienia ze znęcaniem, rozstrzygają więc społecznie akceptowane wartości wyrażające się w normach etycznych i kulturowych.

Niestety zdarza się dość często, że Sąd jednak skazuje oskarżonego. Dlatego istotne jest, aby walczyć o swoje. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Znęcanie się

Sprawa o znęcanie? Przygotuj się!

Wyjaśnienia oskarżonego są bardzo ważne! Dlatego do rozprawy należy starannie się przygotować.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że znęcanie się jest jednak zachowaniem intencjonalnym, które wymaga umyślności w formie zamiaru bezpośredniego sprawcy (wyrok SN z dnia 21 X 1999 r., V KKN 580/97, Orz. Prok. i Pr. 2000, nr 2).

Na jakiej podstawie Sąd może uniewinnić? Czym jest znęcanie? Czy pokrzywdzona często była prowodyrem kłótni? Czy używała wobec oskarżonego wulgarnych słów?

Samo nieporozumienie to nie powód do oskarżenia. Sąd będzie badał sytuację rodzinną stron.

Obowiązkiem Sądu jest ocena wyjaśnień oskarżonego. Tu pojawia się pytanie: czy Sąd uwierzy w jego zeznania? Zdarza się bowiem, że sądy uznają strony. Małżonkowie mają często różne spojrzenie na świat, a co za tym idzie, odmienne koncepcje na małżeństwo, np. w obszarze finansowym i wychowywania dziecka.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Znęcanie się a niewinność – Czyli czym jest zasada domniemania niewinności

Sąd winien kierować się naczelną w prawie karnym procesowym zasadą domniemania niewinności. To oskarżyciel musi udowodnić winę. Tak, materialny ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu, który ponosi także ryzyko ewentualnego niepowodzenia.

Znęcanie się – Co ustala sąd?

Kto był wyłącznym prowodyrem kłótni?

Sąd winien ustalić, czy podczas awantur dochodziło między stronami do wyzwisk i wzajemnych obelg. Nie sposób jednak zakwalifikować takiego zachowania jako czynu z art. 207 § k.k., w szczególności, gdyż działania małżonków był wzajemne.

Warto wskazać, że „za znęcanie się nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżonym a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego znęcania się” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. – IV KKN 312/99, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt WA 24/05).

Ponadto Sąd powinien ustalić, czy oskarżony miał jakąś przewagę nad pokrzywdzoną.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Znęcanie się – Jakie dowody w sprawie?

Zwróćmy uwagę na kolejne istotne elementy. Czy byli naoczni świadkowie zachowania, które nosiłoby cechy fizycznego czy psychicznego znęcania się nad pokrzywdzoną? Jakie są dowody w sprawie? Czy są świadkowie? Jakie jest ich pokrewieństwo? Należy szczegółowo przeanalizować zeznania świadków i ustalić, czy w zeznaniach można doszukać się nagannych zachowań oskarżonego wobec pokrzywdzonej.

Wszyscy się kłócą – nie wszyscy idą do sądu

Idąc za ciosem, postawmy kolejne pytania. Co pokazuje analiza zeznań pokrzywdzonej? Jakie podłoże miały awantury pomiędzy małżonkami w czasie trwania ich małżeństwa? Czy zeznania świadczą o zachowaniu wymaganym do przypisania oskarżonemu znamion przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.? Czy materiał dowodowy dostarczył wystarczających podstaw do oskarżenia? Czy pokrzywdzona czuła się dręczona przez własnego męża?

Ważne nadto, by Sąd uznał, że twierdzenia pokrzywdzonej nie dają jednoznacznej i rzetelnej podstawy, by móc skazać oskarżonego. Aby wygrać sprawę, Sąd musi uznać, iż pogłębiający się między małżonkami konflikt nie nosił znamiona fizycznego i psychicznego znęcania się oskarżonego nad nią.

Bardzo ważny artykuł – art. 2 § 2k.p.k. zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, przez które rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny. Obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

Konkluzja jest taka – ludzie się kłócą. Po obu stronach konfliktu skumulowane są różne negatywne emocje – ale należy ustalić, czy takie zachowania wypełniają znamiona występku z art. 207 § 1 k.k.

Znęcanie się – O czym musisz pamiętać

Opracowanie strategii procesowej jest niezwykle ważne – dokonując oceny wiarygodności wyjaśnień, Sąd nie może mieć wątpliwości. Analiza zeznań nie należy do łatwych rzeczy. Niekiedy należy wskazać Sądowi na powiązania rodzinne z pokrzywdzoną np. okazało się, że świadkowie umniejszali jej rolę w awanturach.

Sąd uwierzy w zeznania na tyle, na ile mają one odzwierciedlenie w ustalonym stanie faktycznym.

Ważne – art. 5 § 2 k.p.k. nakazujący rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Dlatego w przypadku wątpliwości, Sąd winien uniewinnić od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 207 § 1 k.k.

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie karnym procesową zasadą domniemania niewinności winę należy udowodnić, a nie tylko i wyłącznie uprawdopodobnić. W tej kwestii jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1999 r., V KKN 362/97, w którym stwierdził, że: „istota domniemania niewinności sprowadza się jak wiadomo do tego, że oskarżony jest w procesie karnym niewinny, a „przeciwne” musi mu być udowodnione, przy czym związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo w art. 5 § 2 k.p.k. nakazuje rozstrzygać niedające się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. Oznacza to, że udowodnienie winy oskarżonemu musi być całkowite, pewne, wolne od jakichkolwiek wątpliwości”. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Szukasz dobrego adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Znęcanie się – Jak brzmi przepis?

Według przepisu z art. 207 § 1 k.k. karze podlega ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

W judykaturze i doktrynie podkreśla się, że pojęcie „znęca się” należy interpretować w dużym stopniu obiektywnie.

Nie wszystkie cierpienia są znęcaniem

Oczywiście każdą sytuacje należy rozpatrywać indywidualnie. Zadawanie cierpień moralnych, dokuczanie, lub wyrządzanie innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek, nie będzie stanowiło „znęcania się”. Należy krok po kroku ustalić strategie procesową, by Sąd nie miał wątpliwości, że zachowanie oskarżonego nie przybierało postaci znęcania psychicznego i fizycznego nad pokrzywdzoną.

 

Zobacz również:

Żona założyła Niebieską Kartę

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata