Alimenty po rozwodzie. Rozwód niesie za sobą poważne skutki. Całe życie możesz płacić pieniądze na rzecz byłego małżonka. Dlatego warto się do tego dobrze przygotować. Przepisy regulują tą kwestię w zależności od tego, kto poniósł winę.

Alimenty na rzecz małżonka niewinnego

Małżonek rozwiedziony, nieuznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajdujący się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Kiedy alimenty? Adwokat Alimenty Warszawa

  • gdy sąd w ogóle zaniechał orzekania w przedmiocie winy za rozkład pożycia na zgodny wniosek stron (tzw. rozwód bez orzekania o winie)
  • gdy małżonkowie zostali uznani za winnych albo niewinnych rozkładu pożycia.

Alimenty po rozwodzie – Wyłącznie winny Rozwód Warszawa

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonka wyłącznie winny obowiązuje przyczynianie się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Niedostatek należy rozumieć jako brak możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Małżonek niewinny może dochodzić alimentów już na tej podstawie, że jego sytuacja materialna wskutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu.

Dla przykładu: zamiast 15 000 zł miesięcznie do dyspozycji małżonek ma obecnie tylko 2 500 zł.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Powstaje nowy obowiązek alimentacyjny i do dostarczania środków utrzymania obowiązany jest już wówczas drugi małżonek.

Oznacza to, że po zawarciu nowego małżeństwa odpowiedzialność za dostarczanie środków utrzymania dla byłego małżonka przechodzi na nowego małżonka. Drugi małżonek staje się obowiązany do zapewnienia wsparcia finansowego i zaspokojenia potrzeb swojego partnera w nowym małżeństwie.

Warto zaznaczyć, że ta zasada ma na celu zapewnienie równowagi i sprawiedliwości wobec obu małżonków oraz uwzględnienie nowych zobowiązań i związków, jakie mogą pojawić się po rozwodzie.

Kiedy wygasają alimenty? Niewinny – 5 lat

W przypadku małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa  z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd na żądanie uprawnionego przedłuża termin.

Takie przedłużenie może być uzasadnione na przykład jeśli uprawniony nadal nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się po upływie pięciu lat i istnieją uzasadnione potrzeby finansowe.

Decyzja o przedłużeniu terminu jest uzależniona od indywidualnych okoliczności danego przypadku.

Alimenty Warszawa To nie są żarty! Można iść do więzienia

Myślisz sobie: “Najwyżej nie zapłacę, co mi zrobią”. Uwierz mi, masz dużo do stracenia

Obecnie, oprócz odpowiedzialności cywilnej za niepłacenie alimentów, można także ponieść odpowiedzialność karną.

Tak, zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego osoby, które nie płacą alimentów, muszą liczyć się z możliwością odpowiedzialności za przestępstwo niealimentacji. 

Przede wszystkim, konsekwencje prawne nieuiszczenia alimentów są znacznie poważniejsze, niż się często wydaje. Odpowiedzialność cywilna oznacza możliwość dochodzenia zaległych środków utrzymania w postępowaniu sądowym, co może skutkować na przykład zajęciem majątku lub zarobków dłużnika. Dodatkowo, osoba zalegająca z płatnościami alimentacyjnymi może stracić dobre imię i renomę w społeczeństwie, co może negatywnie wpłynąć na jej życie zawodowe i osobiste.

Jednak nie tylko aspekt cywilny jest powodem do obaw. Przestępstwo niealimentacji, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, może prowadzić do poważnych konsekwencji karnych, włączając w to grzywny, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności.

Nie płacisz 3 miesiące? Grozi Ci nawet rok pozbawienia wolności

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to podstawowy typ przestępstwa niealimentacji.

Jak się uchylić? Prawnik Alimenty Warszawa

Istnieje określona procedura, która może prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączenie odpowiedzialności od alimentów zostanie uwzględnione, gdy osoba, która jest podejrzana o zaległe alimenty uiści w całości zaległe alimenty w ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. Oznacza to, że osoba ta musi uregulować wszelkie zaległości finansowe w stosunku do uprawnionego do alimentów.

W efekcie dochodzi do umorzenia postępowania karnego lub wydania wyroku uniewinniającego w związku z zarzutami związanymi z niespłacaniem alimentów. Oznacza to, że po uregulowaniu zaległych płatności, osoba ta może uniknąć dalszych postępowań prawnych i konsekwencji karnych.

 

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z dobrym adwokatem. Zapraszam na konsultację  – Kalendarz 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata