Alimenty na żonę

Alimenty na żonę. Jak uchylić alimenty na byłą żonę?!

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego, ale również początek nowego rozdziału w życiu, który może wiązać się z różnymi konsekwencjami prawno-finansowymi, w tym alimentami.

Rodzaje rozwodów i skutki alimentacyjne

Rozróżniamy dwa główne rodzaje rozwodów, które różnią się skutkami w zakresie obowiązku alimentacyjnego:

 1. Rozwód bez orzekania o winie:
  • Niedostatek: Alimenty na byłego małżonka mogą być zasądzone tylko w przypadku, gdy znajduje się on w stanie niedostatku, czyli jego sytuacja finansowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
  • Ograniczenie czasowe: Alimenty zasądzone w wyniku rozwodu bez orzekania o winie mogą być przyznane na maksymalnie 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd zdecyduje o przedłużeniu tego okresu.
 2. Rozwód z orzekaniem o winie:
  • Pogorszenie sytuacji materialnej: W przypadku, gdy jeden z małżonków zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, drugi małżonek (niewinny) może żądać alimentów, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. W takim przypadku nie jest wymagany stan niedostatku.
  • Brak ograniczenia czasowego: Alimenty zasądzone na rzecz małżonka niewinnego mogą być przyznane bez określenia maksymalnego okresu ich trwania, co oznacza, że teoretycznie mogą być wypłacane dożywotnio, dopóki nie zmienią się okoliczności stanowiące podstawę ich przyznania.

Ważne aspekty dotyczące alimentów:

 • Zmiana okoliczności: Zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie, istnieje możliwość zmiany wysokości lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jeśli po wyroku rozwodowym zmienią się okoliczności, które były podstawą do zasądzenia alimentów.
 • Konieczność działania sądowego: Aby zmienić wysokość alimentów lub całkowicie uchylić obowiązek alimentacyjny, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do sądu i udowodnienie zmiany okoliczności.

Podsumowując, rodzaj rozwodu oraz ustalenie winy ma kluczowe znaczenie dla kwestii alimentacyjnych. Ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ocenić sytuację i doradzić najlepsze działania zgodne z obowiązującym prawem.

Alimenty na żonę – uchylenie 

Jak uchylić alimenty na byłą żonę? Może złożyć pozew o uchylenie alimentówOczywiście, że tak. Na jakiej podstawie zostały zasądzone alimenty? Zostałeś uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa czy nie?

Jeżeli nie – to ex-żona musi być w niedostatku….

W związku z tym słowo klucz to niedostatek. Kiedy jest to możliwe? Mówiąc wprost – w sytuacji skrajnej, gdy np. nie wystarcza na jedzenie.

Często boimy się obowiązku alimentacyjnego, jednakże zupełnie niepotrzebnie. Najpierw należy skontaktować się z adwokatem, aby uzyskać praktyczną informację, kiedy takie zagrożenie może wystąpić. PORADA PRAWNA Czasem bardzo się czegoś obawiamy, a wszystko dobrze się kończy. 

Więcej na temat alimentów możesz posłuchać w moim filmie na kanale YouTube:

Alimenty Prawnik radzi – Jak uchylić się od alimentów?

W związku z tym, kiedy kończymy małżeństwo rozwodem bez orzekania o winie, słowem klucz jest niedostatek. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy rozwód jest naszą winą… Co zrobić, jeżeli chcemy uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Reasumując, wszystko zależy od tego jaki jest wyrok. Jak napisać taki pozew o uchylenie alimentów. A może obniżenie alimentów? 

Jak napisać pozew? Przykład

Wnoszę o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nałożonego na XXX.

To co ważne. Niewątpliwie ważne są pieniądze.  Dlatego w pozwie o uchylenie powinien znaleźć się wniosek o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Pozew o alimenty. Jak odpisać na pozew o alimenty?

Alimenty na żonę – Zmiana stosunków?

W myśl art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego do alimentacji.  Istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami (T. Domińczyk [w:] K. Piasecki (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 998).

Alimenty – O czym pamiętać?

Przede wszystkim pamiętaj, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie postaci obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. W pierwszej kolejności zwykłą postać (art. 60 § 1 kro) oraz szerszą postać tego obowiązku (art. 60 § 2 kro).

Co jest ważne? Plan!

Oczywiście należy mieć plan. Dlatego często ze swoimi klientami spotykamy się i analizujemy krok po kroku, co zrobić. Ustalamy plan A i plan B. Niewątpliwie nie są to proste sprawy, dlatego wymagają dużego zaangażowania.

Słowo klucz? Niedostatek

Zgodnie z art. 60 § 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Niewątpliwie jest to trudny czas…

Alimenty na żonę – Małżonek wyłącznie winny

W związku z tym, zgodnie z art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Dlatego ważne, aby nie przegrać sprawy w zakresie tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Rozwód z mojej winy – Czy mogę się zgodzić?

Słowo klucz? Pogorszenie

W związku z tym jaki może być wyrok? W takiej sytuacji Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec decyzję, która nie jest dla nas dobra.

Dla przykładu: małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, choćby ten nie znajdował się w niedostatku.

Alimenty na żonę – Potrzebujesz pomocy?

Oczywiście Sąd w postępowaniu o uchylenie postępowania analizuje dowody zebrane w sprawie. Na podstawie tego orzeka. Reasumując, sprawa nie jest prosta i zawsze zależy od indywidualnej sytuacji. Jednakże pamiętaj, że jeżeli masz możliwość, skonsultuj się z dobrym adwokatem i walcz. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów na małżonka:

Kiedy alimenty na byłego małżonka mogą być zasądzone w przypadku rozwodu bez orzekania o winie?

Alimenty na byłego małżonka mogą być zasądzone w przypadku rozwodu bez orzekania o winie jedynie w sytuacji, gdy byłemu małżonkowi brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Jaka jest różnica w obowiązku alimentacyjnym w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie w porównaniu do rozwodu bez takiego orzekania?

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, alimenty mogą być przyznane także bez względu na stan niedostatku, jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Co zrobić, aby zmienić wysokość alimentów lub uchylić obowiązek alimentacyjny?

Aby zmienić wysokość alimentów lub uchylić obowiązek alimentacyjny po wyroku rozwodowym, należy złożyć stosowny wniosek do sądu przedstawiający zmianę okoliczności np. możliwości zarobkowe lub zmianę sytuacji finansowej żony. Następnie konieczne jest udokumentowanie tych zmian i przeprowadzenie postępowania sądowego w celu rozpatrzenia wniosku.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty, rozwód. Tagi: , , , .